ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အမ်ဳိးသားလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း (National Electrification Project)တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ စီမံကိန္းအၾကံေပး၀န္ထမ္းမ်ား ငွားရမ္းလုိျခင္းအလုပ္ေၾကာ္ျငာစာ

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊
အမ်ဳိးသားလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း
(National Electrification Project)တြင္ တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ရန္ စီမံကိန္းအၾကံေပး၀န္ထမ္းမ်ား
ငွားရမ္းလုိျခင္းအလုပ္ေၾကာ္ျငာစာ