လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္ စတုတၳႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနား

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္ စတုတၳႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကို (၂၁-၉-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ MICC ll ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္ေအာင္သူ ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ Country Director, Ms Ellen Goldsteinတို႔မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ဆက္လက္၍ ဆုရရိွေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ာအား ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ျပခန္းမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ့ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။