လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္ စတုတၳႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနား( ဒုတိယေန႔)

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္ စတုတၳႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနား ဒုတိယေန႔ကို (၂၂-၉-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ MICC ll ၌ ဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္ ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ Leat Social Development Specialist ျဖစ္သူ Mr. Sean Bradley တို႔မွ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ဆက္လက္၍ ဒုတိယေန႔အစီအစဥ္မ်ားအားဆက္လက္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။