ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္း သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ မူဝါဒေရးရာအႀကံေပးညႇိႏွိုင္းျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးက်င္းပ

 စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ျကီးဌာန၊ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္
ျမန္မာ့ဖြံ့႔ ျဖိဳးမႈအဖြဲ႔အစည္း(MDI)၊စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းတို႔ပူးပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္
ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္း သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ မူဝါဒေရးရာအႀကံေပးညႇိႏွိုင္းျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး ပြဲအား
ယေန႔နံနက္ (၉:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ႐ုံးအမွတ္(၃၆)၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူမွ
တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ျကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္မွ
ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းနွင့္ ပတ္သက္၍ေဆာင္ရြက္ေနမုွမ်ားအား Power Point ႏွင့္အတူ
 အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာျကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊
 လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာ့ဖြံ့ၿဖိဳးမႈအဖြဲ႕ အစည္း(MDI)မွ
တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမွ (SPPRG) မွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊
စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ့႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္း(Eco.Dev) မွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားႏွင့္
ခရိုင္းအသီးသီးမွ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးမုွးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။