ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း)

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း)