မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ (၁၀)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ေက်းလက္ေဒသဖံြ့ျဖိုးေရးနွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး ဝန္ၾကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေဝးနွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားသို့ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ့ တက္ေရာက္

(၁၀)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ေက်းလက္ေဒသဖံြ့ျဖိုးေရးနွင့္ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး ဝန္ၾကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေဝးနွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားကို မေလးရွားနိုင္ငံ၊ ကြာလာလမ္ပူျမို့တြင္ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ (၂)ရက္မွ (၆)ရက္ေန့အထိ က်င္းပျပုလုပ္ခဲ့ရာ (၆.၁၀. ၂၀၁၇)ရက္ေန့တြင္က်င္းပသည့္ (၁၀)ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယံဝန္ၾကီးမ်ားအဆင့္အစည္းအေဝးနွင့္ တတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံေက်းလက္ေဒသဖံြ့ျဖိုးေရးနွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းဆု ခီ်းျမွင့္ပဲြအခမ္းအနားသို့ စိုက္ပို်းေရး၊ ေမြးျမူေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒါက္တာတင္ထြဋ္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ့ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ “Rural Transformation: Enhancing Human Capital towards a resilient Rural Community” ေခါင္းစဉ္အေပၚ အာဆီယံနိုင္ငံအလိုက္မွ အေတြ့အၾကံုမ်ား မွ်ေဝဖလွယ္ ခဲ့ၾကျပီး Resilient Rural Community နွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေတြ့အၾကံုမ်ားအား အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒါက္တာတင္ထြဋ္မွ ရွင္းလင္းေဆြးေနြးခဲ့ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းဆု နွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ အာဆီယံအဖဲြ့ဝင္(၁၀)နိုင္ငံမွ အဆိုျပုတင္ျပသည့္ NGOs/CSOs (၁၀)ဖဲြ့နွင့္ Private Sectors(၁၀)ဖဲြ့တို့အား အာဆီယံဝန္ၾကီးမ်ားမွ ဆုမ်ားေပးအပ္ခီ်းျမွင့္ရာ ျမန္မာနိုင္ငံမွ NGOကိုယ္စားျပု ဆုအတြက္ Social Vision Services အဖဲြ့နွင့္ Private Sector ကိုယ္စားျပုဆုအတြက္ Myanma Awba Group Co.,Ltd. တို့မွ ဆုမ်ား အသီးသီး လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
အလားတူ ေအာက္တိုဘာလ (၂)ရက္မွ (၅)ရက္ေန့အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ (၁၄)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ေက်းလက္ေဒသဖံြ့ျဖိုးေရးနွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး အဆင့္ျမင့္အရာရိွၾကီးမ်ားအစည္းအေဝး၊ (၁၀)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ+၃နိုင္ငံမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္အရာရိွၾကီးမ်ားအစည္းအေဝးနွင့္ (၆)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံဖိုရမ္သို့ ေက်းလက္ေဒသဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညွြန္ၾကားေရးမႉးခု်ပ္ ဦးခန့္ေဇာ္ ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ့ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အာဆီယံေက်းလက္ေဒသဖံြ့ျဖိုးေရးနွင့္ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းအစီအစဉ္မူေဘာင္(၂၀၁၆-၂၀၂၀)ပါ သက္ဆိုင္ရာအာဆီယံအဖဲြ့ဝင္နိုင္ငံအလိုက္မွ Country Coordinators မ်ားအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ အဖဲြ့ဝင္နိုင္ငံအလိုက္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ ေက်းလက္ဖံြ့ျဖိုးေရးနွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားနွင့္ လက္ေတြ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းမ်ားအေပၚ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္၍ အေတြ့အၾကံုမ်ား မွ်ေဝဖလွယ္ခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။